ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРФЕЙСА ЗА
СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА НА МАКС МЕДИА ГРУП

В тази спецификация са описани техническите характеристики на интерфейса ЕТЕРНЕТ , който се използва за осъществяване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства към мрежата на МАКС МЕДИА ГРУП ООД.

В съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съотвествието на радиосъорежения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г.) и нейното последно изменение (ДВ, бр. 61 от 28 юли 2006 г.), както и в съответствие с Директива 1999/5/ЕС на Европейския съюз от 09 март 1999 г. и по- специално чл. 4.2, МАКС МЕДИА ГРУП си запазва правото да променя и допълва информацията по този документ с цел да поддържа актуални и достатъчни технически характеристики на интерфейсите за предоставяне на услуги към клиентите.

Този документ има за цел да даде допълнителна информация за проектиране на крайни устройства и тестване за функционална съвместимост с мрежата. МАКС МЕДИА ГРУП не носи отговорност за щети или липса на функционалност на устройства или връзки в следствие на съобразяване или неосъобразяване с този документ.

Позоваването на този документ не ангажира МАКС МЕДИА ГРУП със задължение за предоставяне на услуги, описани в него. В зависимост от конкретните технически ограничения някои услуги не могат да бъдат предоставяни през описаните интерфейси.

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Разглежданият интерфейс се използва за осъществяване на свързаност между крайни клиентски далекосъобщителни устройсва и мрежата на МАКС МЕДИА ГРУП с цел предоставяне на услуги от страна на МАКС МЕДИА ГРУП ООД.

Между клиента и МАКС МЕДИА ГРУП се изгражда линия за осъществяване на връзка, през която посредством разглежданите интерфейси се осъществява свързаността с мрежата на МАКС МЕДИА ГРУП.

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ.

За осъществяване на свързаност между далекосъобщителната мрежа и МАКС МЕДИА ГРУП и мрежата или крайните далекосъобщителни устройства на клиента МАКС МЕДИА ГРУП изгражда и поддържа цифрова двупосочна комуникация, позволяваща предаването на данни съгласно ползваните от клиента услуги.Интерфейсите, които осъществяват тази комуникация на 10 или 100 Мб/с работят в два режима –half или full duplex. Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T ( съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). При осъществяване на двупосочна комуникация, предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3 .В зависимост от използваните от клиента услуги пакетите, отговарящи на стандарт IEEE 802.IQ могат да бъдат пренасяни прозрачно или управлявани в мрежата на МАКС МЕДИА ГРУП . Използваните интерфейси Етернет следва да разполагат с динамична таблица за МАС адреси ( минимално количество 2000).

Интерфейс възката се осъществява посредством конектор RJ45 (женски или мъжки), в съответсвие със стандартите на TIA/EIA-568-B.

Тип на интерфейса Отстояние Тип на конектора Тип на използвания кабел
Ethernet (10Base-T) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat3
Fast Ethernet (100Base-Tx) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat3
Gigabit Ehernet (1000Base-T) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat5е